Obrzęd Chrztu Świętego


Celebrans: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Drodzy rodzice jaki imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: N.

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice: O chrzest.

Celebrans: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Tak lub Jesteśmy tego świadomi.

Celebrans: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków?

Rodzice: Jesteśmy gotowi.

Celebrans: N, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

MODLITWA POWSZECHNA

Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.

Wszyscy: Chryste, wysłuchaj nas.

Celebrans:

1. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne.

2. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła świętego.

3. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem.

4. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej Uczcie Ofiarnej

5. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki.

6. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowami i przykładem chrześcijan, wzrastało w łasce i świętości.

7. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami
Wszyscy Święci i Święty Boże, módlcie się za nami.

EGZORCYZM

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwane go z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ

Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

Celebrans: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i Ducha Świętego jednoczysz w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

Celebrans: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

Celebrans: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.

Celebrans: Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA

Celebrans: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiara, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekamy się.

WYZNANIE WIARY

Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzymy.

Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

CHRZEST

Celebrans: Czy chcecie aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Celebrans: N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Wszyscy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

Celebrans: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa z wody i z Ducha Świętego, on sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

Celebrans: N. stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

Celebrans: Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jako dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło przyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.

Wszyscy:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,
bądź wola Twoja,
jak i w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zabaw ode złego.
Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak, jak teraz dziękuje ona Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swojemu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzielił obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu zebranych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

 

Niedziela
8:00 Msza św.
10:00 Msza św. Suma
16:00 Msza św.

Poniedziałek
8:00 Msza św.

Wtorek
18:00 Msza św.

Środa
8:00 Msza św.

Czwartek
17:30 Adoracja Najświętrzego Sakramentu
18:00 Msza św.

Piętek
17:00 Msza św. szkolna

Sobota
18:00 Msza św. niedzielna